Privātuma politika

Māja / Privātuma politika

Privātuma politika

JULIANUS INKASSO LATVIJA DATU AIZSARDZĪBAS NOTEIKUMI

1. DATU AIZSARDZĪBAS NOTEIKUMU MĒRĶIS

Šo datu aizsardzības noteikumu mērķis ir sniegt informāciju cilvēkiem, kuru personas datus apstrādā SIA “Julianus Inkasso Latvija”  (turpmāk "Julianus Inkasso") savās ikdienas darbībās, par to, kāda veida datus, kā un kādiem mērķiem apstrādā Julianus Inkasso, un kādas ir personas tiesības attiecībā uz tās personas datu apstrādi.  
Informācijas sniegšana par datu aizsardzības noteikumiem atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību, apstrādājot personīga rakstura datus un īstenojot šo datu brīvu apmaiņu 13. un 14. pantā minētajam paziņošanas pienākumam un satsauc direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – “VDAR”).

2. DATU AIZSARDZĪBAS NOTEIKUMU MĒRĶIS

Julianus Inkasso kā Datu pārziņa reģistrācijas numurs ir 40003717522, un juridiskā adrese ir Rīga, Turaidas iela 3, LV-1039. Kontakttālrunis ir +371 67783131 un e-pasta adrese: info@julianus.lv.

Julianus Inkasso datu aizsardzības specialists ir Dmitrijs Ševčenko. Datu aizsardzības specialista e-pasta adrese ir dmitrij@julianus.lv.

3. PERSONAS DATU APSTRĀDES MĒRĶIS UN TIESISKAIS PAMATOJUMS

Parādu piedziņas un parādu izpirkšanas pakalpojumi

3.1 Julianus Inkasso specializējas parādu piedziņā, tas ir, parādu piedziņas pakalpojumos kreditoriem. Tas nozīmē, ka Julianus Inkasso palīdz kreditoram saņemt tā parādu, taču neiegūst prasību savā vārdā. Julianus Inkasso apstrādā personu datus saistībā ar parāda prasību un parādnieku saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar tā klientu ar mērķi izpildīt šos līgumu saskaņā ar VDAR pantu 6(1)(b). Šādā gadījumā Julianus Inkasso rīkojas kā datu apstrādātājs, un kreditors paliek kā datu pārzinis, līdz prasība netiek piešķirta citam uzņēmumam.

3.2 Turklāt Julianus Inkasso izpērk savu klientu parādu prasības, tādējādi kļūstot par kreditoru. Šādā gadījumā Julianus Inkasso apstrādā personu datus, pamatojoties uz noslēgto līgumu, un ar mērķi izpildīt to saskaņā ar VDAR pantu 6(1)(b).

3.3 Šo darbību veikšanas laikā Julianus Inkasso apstrādā personu datus un kontaktinformāciju, kas saistīta ar klientu, kurš ir fiziska persona (kreditors), valdes loceklis vai darbinieks klientam, kurš ir juridiska persona (kreditors), parādnieks, kurš ir fiziska persona, valdes loceklis parādniekam, kurš ir juridiska persona, trešā persona, kas saistīta ar parāda tiesvedību (piemēram, persona, kura maksā parādu parādnieka vietā), saistītās personas un galvotāji, kā arī dati, kas saistīti ar iegādājamo vai apstrādājamo prasību.

Turklāt, veicot parādu piedziņu un prasības pirkšanas pakalpojumus, Julianus apstrādās datus, kas saistīti ar parādnieka finansiālo situāciju un maksājumu vēsturi. Šādu informāciju iegūst no parādnieka, kreditora un publiskiem avotiem, piemēram, zemesgrāmatas un Latvijas Vēstnesis (oficiāli paziņojumi).

Julianus Inkasso var publicēt informāciju par neveiktiem maksājumiem Julianus Inkasso mājaslapa, lai veicinātu uzticamu darījumu apgrozījumu saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu, Fizisko personu datu apstrādes likumu .

3.4 Julianus Inkasso var pārsūtīt ar parāda prasību un neveiktajiem maksājumiem saistītu informāciju citiem tās pašas grupas uzņēmumiem. Turklāt Julianus Inkasso ir tiesīgi pārsūtīt savas vai savu klientu parādu piedziņas prasības piedziņas veikšanai saviem sadarbības partneriem ārvalstīs, kuri pieder Eiropas parādu piedzinēju asociācijai, ievērojot nepieciešamās prasības un veicot drošības pasākumus. Ikdienā Julianus Inkasso izmanto datorprogrammas, kuru piegādātāji ir veikuši pasākumus, kas nodrošina personu datu aizsardzību.

Julianus Inkasso 10 gadus uzglabā personu datus, kas saistīti ar parādu piedziņas pakalpojumiem un parādu iegādi un parādu piedziņu saskaņā ar Civillikumu normām. 

Pakalpojuma kvalitātes pārbaude un uzlabošana

3.5 Julianus Inkasso ir tiesīgs ievākt atsauksmes no saviem klientiem un parādniekiem. Personalizēta atsauksme tiks uzglabāta, cik ilgi nepieciešams pēc apstākļiem, taču ne ilgāk kā 10 gadus no atsauksmes ievākšanas brīža.

Potenciālo klientu jautājumi

3.6 Julianus Inkasso atbild uz potenciālo klientu jautājumiem saistībā ar pirmslīguma pārrunu organizēšanu pirms klientu attiecību nodibināšanas saskaņā ar VDAR pantu 6(1)(b). Julianus Inkasso uzglabā informāciju par uzdotajiem jautājumiem uz laiku līdz 10 gadiem no jautājuma iesniegšanas brīža, ņemot vērā potenciālās juridiskās prasības iesniegšanas noilgumu.

Saziņa ar piegādātājiem

3.7 Julianus Inkasso ir tiesīgi iegādāties pakalpojumus un produktus no dažādiem piegādātājiem. Julianus Inkasso apstrādā piegādātāja kontaktpersonas personas datus saskaņā ar VDAR pantu 6(1)(b) un ar mērķi izpildīt līguma saistības pret piegādātāju. Piegādātāja kontaktpersonas personas dati netiks uzglabāti ilgāk par 10 gadiem no produktu vai pakalpojumu piegādes brīža, ņemot vērā potenciālo juridisko prasību iesniegšanas noilgumu.

Personas datu aizsardzības pieprasījumu ievērošana

3.8 Julianus Inkasso apstrādā datu subjektu personu datus ar mērķi ievērot personu datu aizsardzības pieprasījumus saskaņā ar VDAR 15. un 30. pantu. Personu datus var izpaust personām, kuru dati tiek apstrādāti un, pēc datu pārsūtīšanas pieprasījuma, arī trešajām personām, kurām ir pieprasīta datu pārsūtīšana. Pieprasījums un ar to saistītā sarakste tiek uzglabāta 10 gadus no ar datu aizsardzību saistītā pieprasījuma izpildes vai noraidījuma.

Valsts pieprasījumu ievērošana

3.9 Julianus Inkasso var sniegt informāciju valsts iestādēm (policija, prokuratūra u.c.) ar mērķi izpildīt valsts iestāžu un tiesu pieprasījumus. Pieprasījums un ar to saistītā sarakste tiek uzglabāta 10 gadus no ar datu aizsardzību saistītā pieprasījuma izpildes vai noraidījuma.

4. AR PERSONU DATU AIZSARDZĪBU SAISTĪTĀS TIESĪBAS

4.1  Saskaņā ar VDAR personai ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, iegūt savu personas datu kopiju, pieprasīt savu personas datu pārsūtīšanu datu pārzinim, pieprasīt savu personas datu dzēšanu, labošanu un grozīšanu, pieprasīt savu personas datu apstrādes ierobežojumu vai iebilst pret to apstrādi. Šādas datu aizsardzības tiesības nav neierobežotas un katra pieprasījuma gadījumā Julianus Inkasso ir jāizvērtē, vai un kādā mērā datu aizsardzības likumi ļauj atsaukties uz šādu pieprasījumu.  Piemēram, Julianus Inkasso nedzēš datus, kas saistīti ar parādu piedziņas prasību un neveiktiem maksājumiem, jo šādu datu apstrāde ir nepieciešama juridiskās prasības noformulēšanai, iesniegšanai un aizsardzībai. Saskaņā ar VDAR šis ir pamatojums dzēšanas noraidīšanai.
4.2 Lai izmantotu šādas tiesības, Julianus Inkasso aicina Jūs pārsūtīt šādu pieprasījumu uz e-pasta adresi dmitrij@julianus.lv. Mēs iesakām izmantot atbilstošas datu aizsardzības pieprasījumu formas.
4.3 Ja personai ir bažas par to, ka Julianus Inkasso ir pārkāpis VDAR vai citu personas datu likumu, Julianus aicina Jūs sazināties, izmantojot e-pasta adresi dmitrij@julianus.lv. Ja persona nav apmierināta ar Julianus Inkasso darbībām Datu apstrādē, viņam/viņai ir tiesības iesniegt prasību Datu valsts inspekcijā. Datu valsts inspekcijas kontaktinformācija ir: telefona numurs +371 67 22 31 31 ; e-pasts info@dvi.gov.lv ; adrese: Blaumaņa iela 11/13-11, Rīga, LV-1011.

Kāpēc izvēlēties Julianus?

Missija

  1. Uzlabot maksājumu disciplīnu.
  2. Risināt parādu radītās problēmas efektīvi un profesionāli.
  3. Ļaut mūsu klientiem koncentrēties uz savu pamatdarbību.